எங்களை மதியுங்கள் மலையாளன் மாரே! - 15-Oct-2016 06:10:19 PM

மலையாளன் மாரே
மலையாளன் மாரே
மலைகடல் அலைபுரள்
மலையாளன் மாரே
மலையாளன் மாரே...

வாழையும் கமுகும் 
வாசல்தோறும்
நிமிர்ந்தோங்கி நிற்கும்
மலையாளன் மாரே
நெடுங்குன்றம் நிறைந்திடும்
மலையாளன் மாரே...

அயல்தமிழ் துரத்திய
அருந்தமிழ்ச் சொற்களை
அரவணைத்துக் காக்கும்
மலையாளன் மாரே...

தேக்கு மரங்களும்
தென்னை மரங்களும்
காப்பிக் கொட்டைகளும்
தேயிலைச் செடிகளும்
இரப்பர் மரங்களும்
ஏலம் இலவங்கம்
எங்கும் மணந்திடும்
மலையாளன் மாரே...

மனைகளில் வளரும்
மலர்வகை ஒருநூறு
சுனைகள் தோறும்
சுடர்வெள்ளி ஒழுக்காய்
நீர்மாலைத் தோரணம்
நெடிதோங்கி நிற்கும்
மலையாளன் மாரே..
ஏற்றத்தும் இறக்கத்தும்
போற்றி நடந்திடும்
மலையேறுகின்ற
மலையாளன் மாரே
செருமிக் கணைக்கும்
அரபிக் கடலின்
சீற்றம் தணிக்கும்
சேரத் தேசத்தாரே..

அயலகம் தோறும்
அடிமேல் அடிவைத்து
படித்தறிந்து பயணம் செய்து
மலையாளத்துவத்தை
நிலைபெற நிறுத்தும்
மலையாளன் மாரே..

சிரிப்புக்கிடைவிடா
அழகில் கிடக்கும் 
பெண்குட்டி மாரே
அச்சன் மாரே
அம்ம மாரே
அப்பச்சி மாரே
அரசியல் மாரே
எல்லாமாரும்
இதைக் கேளுங்கோ

மலைமுகில் தவழும் 
மலைவெளி உயரத்தில்
இழை இழையாய்ப் பெருகும்
இன்னிசை ஆற்றில்
ஏற்றம்பெறு நீரை
இயற்கைத் தேவைக்கு
எடுப்பதற்குப் பதிலாக
புயற்கை விரித்து
பறித்தெடுத்துப் போய்
அரபிக் கடலின்
அடிவயிற்றில் கலப்பதேன்?

கல்லை யுருட்டி
கற்கண்டாய்ப் பெருகிடும்
முல்லைப் பெரியாற்றின்
முலையறுக்க நினைப்பதேன்?

மறுநாடன் மலையாளிகள்
மகிழ்வாக வாழ்வதெங்கே?
தமிழக! நிலமன்றோ ! இங்கு
தழைத்துச் செழிக்கின்றீர்!..

மலையாளன் மாரே
மலையாளன் மாரே
மனம் கொள்ள வேண்டுகிறேன்
மலையாளன் மாரே..

மதிமதி என்றால்
புனல்மிகு மலையாளத்தில்
போதும்போதும் என்றுபொருள்

மதிமதி என்றால்
எம்தமிழ் மதிப்புத் தாருங்கள்
என்றே பேசும்

தண்ணீர் உங்களுக்குப்
போதும் போதும்
தண்ணீர் எங்களுக்கு
வேணும் வேணும்

மலையாளன் மாரே
மலையாளன் மாரே
எங்களை மதியுங்கள்
மலையாளன் மாரே...


Go Back