வாங்க பழகலாம்! - 16-Feb-2017 02:02:52 PM

லேசியாவில் நடைபெற்ற தனித் தமிழியக்க மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள். இந்நல்ல முயற்சிக்கு நாமும் ஆதரித்து மனனம் செய்வோம் . இனி இவற்றின் பெயர்களைத் தமிழில் எழுத முனைவோம் .

WhatsApp       - புலனம்
youtube - வலையொளி
Instagram - படவரி
WeChat - அளாவி
Messanger - பற்றியம்
Twitter - கீச்சகம்
Telegram - தொலைவரி
Skype - காயலை
Bluetooth - ஊடலை
WiFi - அருகலை
Hotspot - பகிரலை
Broadband - ஆலலை
Online - இயங்கலை
Offline - முடக்கலை
Thumbdrive - விரலி
Hard disk  - வன்தட்டு
GPS - தடங்காட்டி
CCTV - மறைகாணி
OCR - எழுத்துணரி
 LED - ஒளிர்விமுனை
3D - முத்திரட்சி
2D - இருதிரட்சி
Projector - ஒளிவீச்சி
Printer - அச்சுப்பொறி
Scanner - வருடி
Smart phone - திறன்பேசி
Simcard - செறிவட்டை
Charger - மின்னூக்கி
Digital - எண்மின்
Cyber - மின்வெளி
Router - திசைவி
Selfie - தம் படம் / சுயஉரு
Thumbnail - சிறுபடம்
Meme - போன்மி
Print Screen - திரைப் பிடிப்பு
Inket - மைவீச்சு
Laser - சீரொளி

- யாழ் மொழி


Go Back