வாக்களிப்போமா? - 16-Apr-2017 05:04:58 PM

வெற்றி பெறவா? -  நீங்கள்
வெற்றி பெறவா?
வாக்களிக்கவா? - நாங்கள்
வாக்களிக்கவா?

வெட்கங்  கெட்டு - கையூட்டு
வாங்கிக்  கிட்டு - கொஞ்சம்
வெட்கம்  வைத்து - வஞ்சம்
தீர்க்கும்  நோக்கில் - நீங்கள்
வந்து கேட்டால் - நாங்கள்
வாக்களிக்கவா?

சொத்து சேர்த்து - நீங்கள்
சொத்து சேர்த்து - நாங்கள்
செத்து போகவா? - மீண்டும்
செத்து போகவா? - உங்கள்
வாகைக்காக வா - நாங்கள்
வாக்களிக்கவா?

கொள்ளை யடித்து -  நீங்கள்
கொள்ளை யடித்து - நாங்கள்
கொள்ளை போகவா? - மீண்டும்
கொள்ளை போகவா? - நாங்கள்
வாக்களிக்க வா? - உங்களுக்கு
வாக்களிக்கவா?

நல்லநம்  நாட்டை - தீரர்
உள்ளநம்  நாட்டை - தீயர்
நீங்கள்  வெல்ல - நாங்கள் 
வாக்களிக்கவா?

உச்சநீதி மன்றம் - நாட்டின்
உச்சநீதி மன்றம்
முச்சந்தி சிரிக்க - நாட்டின்
முச்சந்தி சிரிக்க
உச்சியிலடித்தும் - உங்கள்
உச்சியலடித்தும் 
வெட்க மில்லையா? - உங்களுக்கு
வெட்கமில்லையா?

ஊழல்  பெருச்சாளிகளே! - பெரும்
ஊழல்  பெருச்சாளிகளே - வரும் 
தேர்தலில்  நின்றிடவே - உங்களுக்கு
வெட்க மில்லையா? -  கொஞ்சமும்
வெட்க மில்லையா?  - உங்களுக்கு
வெட்கமே யில்லையா?

உழைத்துண்டு வாழ்வோரை - நத்திப்
பிழைத்திடும்  நாய்களே! பெரும்
பணப்  பேய்களே! - உங்கள்
நிணவயிறு நிறைக்க - வெறும்
பணந்தனைக்  குவிக்க - வேறு
வழியு மில்லையா? மானம்
துளியு மில்லையா? - கண்ணில்
ஒளியுமில்லையா?

மாணவர்  படை வருது! தீயாய்
வேணவா கொண்டுமே உம்மை
வீழ்த்திட விரைந்தே வருது!
கோண மதியோரே! ஊழல்
கொள்ளையடிப்  போரே! - விலகி
ஓடி விடுங்கள் - விரைந்தே
ஓடி விடுங்கள்! கூர்வாள்
ஏந்தி வருகுது மாணவர்  படையே!

நெஞ்ச வஞ்சம்  சூழ்ந்த - உங்களுக்கு
கொஞ்சமும்  வெட்க மில்லையா? -  எங்களுக்கு
கொஞ்சமும்  சூடதும்  இல்லையா? - வெறும்
கஞ்சி ஓடதும்  இல்லையா?

மிச்சம்  மீதியுள்ளதையும் 
கொள்ளை யடிக்கவா? - நீங்கள்
கொள்ளை யடிக்கவா?

எச்சிலைப்  பொறுக்கிகளே! தெரு
எச்சிலைப்  பொறுக்கிகளே! - பிணம்
பச்சையாய்  தின்னும்  கழுகுகளே!
வாக்களிப்போமா? - வெல்ல
வாக்களிப்போமா?

- நெல்லை வசந்தன்


Go Back